A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

 

Az egészséges életmód és életszemlélet elsajátítására, valamint innovatív pedagógiai módszerek meghonosítására teszünk kísérletet pályázatunkkal, amelynek elemei hatékony eszköznek bizonyulnak a hátrányok felszámolásában, közelebb visznek a helyes magatartásformák felismeréséhez, a társas kapcsolatok elmélyítéséhez. A kötelező tevékenységeken túl (öko-tábor, szabadtéri mozgásos rendezvény, nyelvi témahét, informatikai oktatás és tanártovábbképzés) mentorprogramot, pályaorientációs programot és közösségi rendezvényeket tervezünk, a programokhoz kapcsolódó jelentős értékű irodaszer- és eszközbeszerzéssel.

A Ladi János Általános Iskola pályázati projektének célja, a hatékony és magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, egyebek mellett az idegen nyelv és az informatikai ismeretek oktatásának fejlesztésével, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítésével. Programunk kiemelt pontjai a diákok egészséges életmódra nevelése, az egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését célzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése és a közlekedési ismeretek oktatása.

A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező fiatalok kinevelésére a hagyományos tanítási módszerek mellett alkalmazni szeretnénk a kooperatív technikákat a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve, a frontális osztálymunka mellett lehetőséget kínálva egyéni projektek és csoportban végezhető feladatok széles skálájának alkalmazására, differenciálásra, kísérletezésre, nagyobb tanulói létszámot felölelő csoportos projekt megvalósítására. A pályázat által kínált alternatívákat úgy válogattuk össze, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok élni tudjanak a tanulás és a tapasztalás lehetőségével, elsősorban az egészséges életmód, az ökológiai tudatosság, a modern kor alapvető követelményei, mint a közlekedés és a nyelvtudás erősítésével.

A Ladi János Általános Iskola 1.-8. évfolyamán működő alapfokú iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók integrációban történő oktatása is folyik. Beiskolázási körzetünk  Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, de járnak hozzánk gyerekek Kelevízről, Szenyérből, Tapsonyból, sőt Marcaliból is. Az osztálylétszámok évfolyamonként 17-22 fő. Az ideális létszámnak megfelelően lehetőség nyílik minden egyes tanulóra külön-külön figyelmet fordítani, külön foglalkozni velük. Ismerjük tanulóink családi körülményeit, problémáit. Ennek megfelelően egyéni bánásmód kialakítására törekszünk. Tanulási nehézséggel (diszlexia, diszgrafia, diszkalkulia), magatartási rendellenességgel küzdő tanulókat külön fejlesztő foglalkozások keretében zárkóztatjuk fel. Logopédus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik a rászoruló tanulókkal. Délután napköziotthonos, iskolaotthonos és tanulószobás ellátást biztosítunk. A szabadidő hasznos eltöltését szakkörök (furulya, lövész, kézműves, természetjáró, közlekedési, kézilabda, íjászat, tánc, angol, német), énekkar, sportkör, és különböző szervezett szabadidős tevékenységek segítik. Fő nevelési-oktatási célunk közé soroljuk a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztését az egyéni bánásmód elvének hangsúlyos érvényesítésével.

A pályázat adta lehetőségekkel élve összállított programunk segíti a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítését a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel. Legfőbb feladatunknak az alapkészségek fejlesztését, a tanulás megszerettetését, a gyermeki kíváncsiság felkeltését és fenntartását tartjuk. A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget biztosítunk. A foglalkozásokat fotódokumentációval örökítjük meg, amiket a tervezett projektweboldalon is közzé tesszük.